Elevråd

Ungefär en gång i månaden träffas elevrådet tillsammans med rektor. Elevrådet består av elevrepresentanter från varje klass.

På varje möte väljs en ordförande och en justeringsman.
På möterna diskuteras frågor som tagits upp på klassråden angående t.ex. skolgården eller elevtrivsel.

Elevrådet är mycket aktivt och anordnar olika aktiviteter och försöker göra skolmiljön trevligare.

Efter varje möte rapporterar elevrådsrepresentanterna i sina respektive klasser om vad som tagits upp.

Under läsåret 2012/2013 gjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) en undersökning om elevernas snyn på skolan och undervisningen.
Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från ett antal kommunalförbund, regionförbund och kommuner.

På vår skola har vi jobbat med dessa sju mjuka indikatorer:

1.Jag känner mig trygg i skolan
2.Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
3.Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
4.Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
5.Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
6.Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
7.Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Uppdaterad: