Ledningsfilosofi

Vision: Vi mår bra, vi lär och vi lyckas  Våra tre alltid: Vi hälsar på varandra och respekterar varandra, alla elever är allas elever, värdegrunden är ständigt närvarande. 

Vi vill att alla som arbetar på Björklinge skola och Skuttunge skola ska känna motivation, arbetsglädje och trygghet. Att alla ska bidra till att bästa resultat uppnås och att samarbete kommer till stånd. Vi vill tillsammans bedriva skolutveckling och öka måluppfyllelsen i verksamheten så att alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar

Vi ser människan utifrån en helhetssyn där hon betraktas och förstås utifrån olika sidor. Människan har en psykisk, fysisk, social och existentiell sida. För att må bra behöver människan stimulera samtliga sidor. Då först kan man nå en bättre hälsa, trivas och prestera bättre.

Vi anser att alla människor har lika värde och fyller en viktig uppgift. Dock ser uppgifterna olika ut beroende på om man är elev, lärare, fritidshemspersonal eller övrig personal på skolan.

Vi tror också att människan av naturen vill och kan ta ansvar, vill samarbeta, vill vidareutvecklas och vill nå bra resultat, bara förutsättningar ges. Målen, ansvaret och arbetsinsatsen i skolan måste tydliggöras i en anda av delaktighet och inflytande.

Aktivt kunskapssökande, undersökande arbetssätt och lärande för hela livet blir nyckelord för skolverksamheten i enlighet med styrdokumenten på lokal, kommunal och nationell nivå.

För att underlätta arbetet och lättare se möjligheter använder vi begreppet Alltid positiv attityd. Det utgår från det salutogena perspektivet som vi hittar i Antonovskys teorier. Det innebär att vi i skolan ska lyfta fram möjligheter, resurser och styrkor. Vi ska se det friska och förstärka det.

Vi tar också utgångspunkt från KASAM (känslan av sammanhang). Tillvaron ska uppfattas begriplig, hanterlig och meningsfull för att öka en individs KASAM och därigenom öka möjligheten att nå bättre hälsa. På en skola kan det vara att ge social trygghet och gemensamma normer, att ge medinflytande samt ge budskapet "du behövs och du är viktig".

Vi arbetar i ett kollegialt ledarskap.

Förväntningar på oss själva:

•Arbeta med eleven i centrum.
•Vara väl förtrogna med mål och uppdrag i styrdokumenten.
•Besöka verksamheten och vara förtrogen med vad som sker i klassrum och på fritidshem.
•Kontinuerligt träffa personalen och initiera pedagogiska diskussioner.
•Ge tydlig och rak information i god tid.
•Skapa delaktighet och samråd vid beslutsfattande.
•Ge förutsättningar för och bedriva hälsoarbete för personal och elever.
•Forma positiva skolor med bra arbetsmiljö i hälsans tecken.

Strategier under läsåret

•Arbeta med uppdragsbeskrivningar, auskultationer och feedback från kollegor för att synliggöra och utveckla uppdrag och lärande.
•Ge personalen möjlighet till samplanering och pedagogiska diskussioner i arbetslagen.
•Arbeta med att stärka ledningsgruppen och utvecklingsledarnas roll genom diskussion och kompetensutveckling.
•Ge personalen möjlighet till riktad kompetensutveckling i enlighet med skolans prioriterade områden.
•Arbeta med strategiska satsningar utifrån arbetssätt.
•Arbeta för att utveckla den digitala tekniken för att bli ett av flera valbara verktyg för lärande.

Förväntningar på personal:

•Vara väl förtrogen med uppdrag och mål i styrdokumenten samt aktivt arbeta för att nå dem.
•Arbeta för och sätta elevens bästa i centrum.
•Ta gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget och ta tillvara kompetenser hos kollegorna.
•Samarbeta med arbetskamrater och chefer. Se allas lika värde men olika uppdrag.
•Söka aktivt och delge andra information och kunskap
•Utveckla den digitala tekniken för att bli ett av flera valbara verktyg för lärande.
•Delta aktivt med sina åsikter när beslut fattas och följa fattade beslut.
•Följa ordningsregler och rutiner samt infinna sig i tid på möten/träffar.
•Bedriva skolutveckling och förbättringsarbete tillsammans med skolledning och övrig personal.
•Bidra till att arbetsklimatet präglas av trygghet, delaktighet och samhörighet samt öppenhet för kommunikation.
•Stå bakom hälsoprofilering av skolan och arbeta aktivt med hälsoarbete.

Prioriterade områden för skolorna 

•Hälsa och värdegrund
•Arbeta för att förbättra elevernas resultat i samtliga ämnen
•Pilen, Bågen och cirkelskrivning i svenska
•Skelleftetekniken i teknik och no
•IKT/ Ipads, datorer, interaktiva tavlor (vara pilotskolor inom IKT i Uppsala Kommun)
•Röda tråden i de olika ämnena och för fritidshemmen
•Deltagande i Skapande skola

Kristina Söderlund och Catharina Swedman

Skolledningen för Björklinge- och Skuttunge skolområde

19 oktober 2016