Gemensam läxpolicy

Varför har vi läxor? Vad är bra med läxor?

Studier inom forskningen visar att läxor som t.ex. regelbunden läsläxa eller tabellträning i matematik hjälper till att befästa baskunskaperna i skolan.

Studier visar att barn som får stöd hemma och hjälp med läxor går fortare framåt i sin kunskapsutveckling än vad barn gör som inte får hjälp. Läxor ger föräldrar möjlighet till insyn i skolarbetet. Läxor kan lära barn att ta ansvar för sitt lärande.

Om detta är lärarna på Skuttunge skola överens:
Lärarna informerar föräldrarna, på första föräldramötet vid läsårsstarten, vilka läxor som ska ges, mängden och hur man som förälder kan hjälpa/stötta sitt barn. Uppföljning sker vid utvecklingssamtalen.

  • Läxan ska vara tydlig och lätt att förstå och ha en koppling till skolarbetet och kunskapskraven. En instruktion om vad läxan är och hur man kan göra läxan ska ges av läraren.
  • Eleven ska få återkoppling på läxan från läraren.
  • Läxan ska passa varje barns behov och förutsättningar.
  • Skolan erbjuder läxhjälp/läxtid
Uppdaterad: