Förväntansdokument

PERSONAL
Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på vårt arbete. Ni kan ha följande förväntningar på oss:

•att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans måldokument.
•att alla elever har en individuell utvecklingsplan, som visar elevens kunskapsutveckling.
•att vi arbetar för att skapa trygghet och en trivsam skolmiljö för barn och vuxna.
•att alla barn ska mötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet.
•att vi bidrar till att det finns en positiv anda på skolan och uppmuntrar till ett gott uppförande.
•att vi strävar efter att känna alla barn i arbetslaget.
•att vi samarbetar kring ditt barn.
•att vi hjälper barnen att lösa konflikter efter behov.
•att vi arbetar aktivt mot mobbing, rasism och sexism, enligt skolans likabehandlingsplan.
•att berörd personal tar ansvar för att omgående ta kontakt med familjen om något särskilt har hänt
•att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra kvalitén.

ELEVER
För att vi ska kunna uppfylla de förväntningar du kan ha på oss vuxna, har vi följande förväntningar på dig som elev:

•att du tar ansvar för ditt skolarbete och med hjälp av din lärare arbetar utifrån måldokument och din individuella utvecklingsplan.
•att du kommer i tid till skolan och har ätit frukost och är utvilad.
•att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna och använder ett vårdat språk.
•att du lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten.
•att du passar tider.
•att du respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro.
•att du är rädd om vår skola och de saker du använder.
•att du tar ansvar och sköter dina hemuppgifter och din planering.
•att du ser till att det du behöver under skoldagen finns, ex. idrottskläder, läxböcker, frukt.
•att du följer skolans och klassens regler.
•att du använder hjälm vid cykling och skridskoåkning.

FÖRÄLDRAR
För att vi ska kunna arbeta efter skolans mål och riktlinjer har vi följande förväntningar på dig som vårdnadshavare:

•att du sätter dig in i ditt barns individuella utvecklingsplan, kommer förberedd inför utvecklingssamtal och tar del av skolans måldokument.
•att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilat.
•att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.
•att du tar del av månadsblad, Skuttungepost och annan information från skolan och skickar tillbaka svarstalonger i tid.
•att du sjukanmäler ditt barn på telefonnummer 0515-777601 varje dag barnet är hemma innan skoldagen börjar 8.00.
•att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess personal.
•att om du är missnöjd med eller undrar över något tala först med berörd personal.
•att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.
•att du meddelar skolan om du misstänker mobbning.
•att du kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal

 

Uppdaterad: