Förväntansdokument

Förväntansdokument för Björklinge och Skuttunge skolområde
med skolan

 

 

PERSONAL 
Av oss som personal kan du förvänta dig: 

ELEVER 

Av dig som elev förväntar vi oss:

 

VÅRDNADSHAVARE 

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss:

UNDERVISNING

att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans måldokument. 

att vi arbetar för att alla elever på olika sätt ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och skolarbete.

att vi ger alla elever en individuell utvecklingsplan som visar elevens kunskapsutveckling. 

att du tar ansvar för ditt skolarbete och din kunskapsutveckling.

 

att du sätter dig in i ditt barns individuella utvecklingsplan, kommer förberedd inför utvecklingssamtal och tar del av skolans måldokument. 

att du stöttar ditt barn med dess skolarbetet. 

ARBETSRO och TRYGGHET

att vi arbetar för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö för alla som vistas här.

att alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet. 

att vi bidrar till att det finns en positiv anda på skolan och uppmuntrar till ett gott uppförande. 

att vi hjälper eleverna att hantera konflikter och andra problem. 

att vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande mot diskriminering och kränkande behandling.

 

att du följer skolans och klassens regler. 

att du passar tider under skoldagen. 

att du bidrar till allas arbetsro och respekterar att skolan är en arbetsplats.

att du är rädd om vår skola och de saker du använder.  

att du kommer i tid till skolan och har med dig det material du behöver.

att du uppträder hänsynsfullt, och artigt mot alla barn och vuxna och använder ett vårdat språk. 

 

att du förmedlar en positiv inställning till skolan.

att du i första hand tar kontakt med närmast berörd personal om du undrar över något eller om något i skolarbetet känns otydligt.

att ditt barn kommer i tid och helst har ätit frukost och är utvilat. 

INFORMATION

att vi kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

att berörd personal tar ansvar för att omgående ta kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt.

 

 

att du tar del av information som kommer från skolan.

att du sjukanmäler ditt barn innan skoldagen börjar 8.00 varje dag barnet är hemma. 

att du meddelar skolan information som är viktig för skolan att känna till. 

att du deltar i de möten och samtal som skolan kallar till

Uppdaterad: