Specialundervisning

I Skuttunge skola finns en specialpedagog. Specialpedagogen arbetar i alla klasser och deltar i klasskonferenser, elevhälsomöten och utvecklingssamtal.    

    Den specialpedagogiska verksamheten ska

  • bidra till att elever i behov av särskilt stöd upptäcks så tidigt som möjligt och får rätt stöd i form av undervisning och anpassning
  • verka för inkludering av elever i behov av särskilt stöd
  • tillföra fördjupat pedagogiskt kunnande till arbetslagen


De specialpedagogiska insatserna ges som stöd till enskilda elever i korta intensiva pass eller till mindre grupper av elever. Stödet kan också ges i form av pedagogisk handledning till personalen. Specialundervisning eller handledning kan ges under en längre eller kortare period.

Kompensatoriska åtgärder är viktiga för eleverna i klassrumssituationen. Det kan vara att få lyssna till inspelade texter, skriva på dator eller annat skrivverktyg eller att få anpassade arbetsuppgifter. Kommunen har tecknat avtal med inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har tillgång till inlästa läromedel. Vi arbetar med bildstöd för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

 

Uppdaterad: