Välkommen till slöjden

Slöjd är ett ämne där eleverna får arbeta praktiskt med olika material så som trä, metall och textil. Man brukar dela in slöjden i hårda (trä och metall) och mjuka material (textil) och eleverna på Skuttunge skola arbetar med de olika materialen varannan termin. Slöjdundervisningen sker på Björklinge skola

Besök gärna vår gemensamma slöjdblogg. Här kan du hitta bilder och små presentationer av elevernas slöjdprojekt, arbetsbeskrivningar, små instruktionsfilmer och andra spännande slöjdlänkar. (Obs: bloggen är under uppbyggnad!)

Slöjdundervisningens syfte enligt Lgr 11
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Skuttunge skolas mål med slöjdundervisningen är:

- Att utveckla elevernas kreativitet och motorik
- Att eleverna får kunskaper om olika slags slöjdtekniker, arbetsmetoder och material
- Att eleverna kan läsa och förstå olika slags arbetsbeskrivningar
- Att eleverna arbetar ansvarsfullt i en god arbetsmiljö
- Att väcka elevens intresse för traditionella och nya slöjdtekniker
- Att eleven kan reflektera över och bedöma sitt eget slöjdarbete
- Att eleven utvecklar sin förmåga att planera sitt arbete och att lösa praktiska problem i slöjden
- Att eleverna får handlingsberedskap för vardagslivet

Så här arbetar vi för att nå målen:

- Genom att eleven så långt det är möjligt får utforma sina arbeten själv
- Genom att eleven får prova på olika slöjdtekniker, arbetsmetoder och material
- Genom att eleven ständigt arbetar praktiskt, med teori som grund och handledning av läraren
- Genom att eleven tränar att läsa och förstå olika typer av arbetsbeskrivningar och skisser

Textilslöjdslärare
Jenny Gripemo
Trä- och metallslöjdslärare
Jan Rosenlund
Uppdaterad: